cullinanhoabinhresort profile image

cullinanhoabinhresort

Hòa Bình, Vietnam

Cap nhat chi tiet nhat ve sieu du an biet thu nghi duong Cullinan Hoa Binh resort bao gom : phan tich dau tu, 9 ly do nen mua, vi tri du an, mat bang thiet ke. Du an nghi duong Cullinan Resort co dien tich khoang 43,7 ha voi tong von dau tu gan 300 ty dong. Du an du kien se mo rong quy mo thuc hien khoang 150 ha va nang tong von dau tu len den 1.200 ty dong. /m/06k1r
Thong tin chi tiet lien he duoi day:
#cullinan #hoabinh #resort #cullinanhoabinh #cullinanresort #bietthucullinan
Website: https://cullinanhoabinhresort.net/
Mail: hoabinhresort.cullinan@gmail.com
Phone: 0916099337
Address: Dao Sung, Tien Phong, Da Bac, Hoa Binh 35000, Viet Nam
Id: https://www.google.com/search?kgmid=/g/11cs2wv_26
My socials
https://twitter.com/cullinanresort
https://soundcloud.com/cullinanhoabinhresort
https://cullinanhoabinhresort.tumblr.com/
https://en.gravatar.com/cullinanhoabinhresort
https://www.magcloud.com/user/cullinanhoabinhresort
https://cullinanhoabinhresort.blogspot.com/


cullinanhoabinhresort

No shows to display

When cullinanhoabinhresort adds shows they will be shown here