Valeh Karim profile image

Valeh Karim

Sheki, Azerbaijan

i am Valeh.This is my story