Tomoki Tsukamoto profile image

Tomoki Tsukamoto

Nagano, Japan

a.k.a w-moon, MetroJuice, TOMOKI, TOMOKI A HE-ART
music lover