045-09092007 ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းမပါ လင္မယားကြာရွင္းမွဳအေၾကာင္း  ဥပမာျပ

045-09092007 ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းမပါ လင္မယားကြာရွင္းမွဳအေၾကာင္း ဥပမာျပ

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ၇ ရက္တရားစခန္း၊ ပဲခူး၊ ၁၀ မိုင္ကုန္း၊ မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ။
ေန႔ရက္ - ၉-၉-၂၀၀၇
အခ်ိန္ - ေန႔ ၂ နာရီ

Comments