Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 2 years ago
Vietnam Review (11/3/2017)

Vietnam Review (11/3/2017)

Directly striking Formosa in Taiwan, perhaps a better solution than demonstrating in Vietnam, is often suppressed when dispersed.
 
 (Đánh thẳng vào công ty Formosa tại Đài Loan, có lẽ là giải pháp tốt hơn là biểu tình tại Việt Nam, thường bị đàn áp khi giải tán.
 
 
 )

Comments