Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
Tax & You (44) - Self Managed Super Fund

Tax & You (44) - Self Managed Super Fund

Self Managed Super fund.(Những năm gần đây, nhiều đồng hương đã hoặc muốn mở Quỹ Hưu Bỗng Tự Quản Ly, đặc biệt trong bài nói chuyện của bà Phụ Tá Tổng Ủy Viên Thuế Vụ có liên quan đến loại quỹ nầy, nên hôm nay chúng tôi xin đề cập về Quỹ Hưu Bỗng Tự Quản Lý.)

Comments