Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Seeds of Love (126)Migrants bringing new life to Australia's churches

Seeds of Love (126)Migrants bringing new life to Australia's churches

increasingly, it is migrants who are transforming and revitalising church congregations(Càng ngày, số di dân mới đến càng làm thay đổi bộ mặt giáo hội Thiên Chúa Giáo và hồi sinh các ngôi thánh đường tại Úc.
 )

Comments