Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Suscripción a ivoox/
Share
  • 2 years ago
Var?tu p?rskat?t ???a ideju par padomju veidošanu augstskol?s; augstskolas R?g? ir pret

Var?tu p?rskat?t ???a ideju par padomju veidošanu augstskol?s; augstskolas R?g? ir pret

Nesen publiskotas jaun?k?s valsts amatpersonu ie??mumu deklar?cijas par aizvad?to gadu. Starp liel?ko algu sa??m?jiem ir ar? augstskolu vad?t?ji, un tas nav p?rsteigums. Kam?r kopum? izgl?t?bas un zin?tnes nozares darbinieki c?n?s par algu palielin?šanu, rektori sp?juši nopeln?t vair?k nek? par nozari atbild?gais ministrs. Valsts ir noteikusi minim?lo rektora m?nešalgu, kurai main?go da?u pieliek pašas augstskolas. Jaut?jums par to, cik korekti un caursp?d?gi iest?des Sen?ts lemj par izmaks?taj?m alg?m, plaš?ku uzman?bu guva pirms dažiem gadiem, kad sist?mu p?rk?rtot m??in?ja bijušais izgl?t?bas ministrs Roberts ??lis. Vai šobr?d ir iemesls sist?mu p?rskat?t un k? uz to raug?s pašas universit?tes, skaidrojam raid?jum? ?sten?bas izteiksme.

Latvij? ir vair?ki desmiti augstskolu un to vad?t?ju, un augstskol?m k? neatkar?g?m iest?d?m ir ties?bas apsaimniekot savu budžetu. Ien?kumus veido gan sa?emt? nauda par studiju maksu, Eiropas fondu finans?jums daž?diem moderniz?cijas un sadarb?bas p

Comments