How likely are you to recommend Mixcloud to a friend?
Not likely12345678910Very likely
Thank you for participating in our survey!

Don't miss the next upload by radionaba!

Join free & follow radionaba to be the first to hear it.

Skaņu mežs 2014 08 18 // Priekamājas mix Nr. 5

Skaņu mežs 2014 08 18 // Priekamājas mix Nr. 5

Repost1

About the show

Playing tracks by

Cold Cave, Washed Out, Laserdance, Krusht, Mon Bijou and more.

Chart positions

This upload was 29th in the Acid chart .

↳ൿAͬ̓͋̃̚c̏ͦ̅͛̈ͥ͛iͣd̿ͯ-̆̈̂Ḧ́̎͋ͩu͆̏̑̽m̆ͩ̆ͥ̄͒ͬā̊n̋̄͊o͒ͣͪiͥͮͪ̅͂ͬͮd̈̅/Nͦ́̂ͨͥẽ͒͐Wͫ̉͐̋-̄ͬ͋̒̾̑̓W͌̈́͋̉av̓̈́̔ͥ́ͯê͛̏/̒̃̄̒̎̚I̿ͨͫ͆̽ͬtͩͧ̔͌ͬ̄̉äl̒̚oͭ̆-̈͛̐̾Dͦ̚i̇scͫo̍̊/El͛͛̈͛̉͂͋Eͫ̃ͪ̐̉̊́c͊̿̂͑̚tͤ̉̈́͂̎̅͗r̆̌̀͗o͐ͮ/̆ͫͭ̆͗̓C͒̿ͥ͌͐̂̂o͌Sͪ̒͋ͫ͊ͦm̉̎̓̆̀̀̂ǒ̇͊̈ͬ̔-N͊̽͂ͥ̒Rͪͮ̽ͥ̓G͗ͦ̅͐̀/͛̓̋R̎̀ͬe̓̓ͮ̌͐̅̚T̍̐̾r̎͌oͦ̀-̍F̐͂̒̂u̾̃ͫ̈t̽ͧUr͂͊͗͊̾e͌͐ͬ̎-͛̂ͭ̇B̅̉͑r̃ͤͩ̈͂̊̆a̒ǩ̏͗͆̇͐ͤEͤ̂sൿ↰ mūzikas kokteilis pirmdienas vakaram: Cyber People, Crystal Castles, Caroline K, Solvent, Tearist, Laserdance, Chad Valley uc.

18. augustā raidījuma Audiogramma vietā izskanēs Skaņu meža raidījumu sērijas "Priekamājas mix" piektais izlaidums.

Sākums: 23:00

Comments

[[login.currentUser.displayName]]
Loading…
Oh snap, there was a playback error!

Press play to try again.

Sorry - your browser is not supported.

Please update your browser or install another such as Google Chrome.
Mixcloud requires HTML5 audio with MP3 and MP4 support.

[[player.currentCloudcast.title]]
by Follow
Leave a comment
Comment submitted
0:00:00
-0:00:00
Due to licensing issues in your country it is not possible to seek backwards. Why is this?
Titleby   — BuyStarting in ...
Next
To add radio shows, DJ mixes & podcasts to the queue use the buttons marked
[[cloudcast.title]]
by
[[playerQueue.queue.upNext.nextCloudcast.title]]
by
Suggested:Featured:
You have another browser tab or window open with an active Mixcloud player. Close this message