Keep up to date with every new upload!

Join free & follow PrekenWeb.nl
Share
  • 1 year ago
Ds. A.J. de Waard - Zondag 32 32 : 86 - 87

Ds. A.J. de Waard - Zondag 32 32 : 86 - 87

Thema: De goede werken Punt 1: Verlossing, Punt 2: Vernieuwing, Punt 3: Dankbaarheid, Punt 4: Vruchtbaarheid, Punt 5: Zaligheid, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 86
Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antw. Daarom dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Vraag 87
Kunnen dan die niet zalig worden die, in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren?
Antw. In generlei wijze; want de Schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, las

Comments