Mai Anh Nguyễn profile image

Mai Anh Nguyễn

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi phải thấy những chỗ chăp vá đó suốt đời..."