Keep up to date with every new upload!

Join free & follow EdwinChanJV
Share
光年之外 & Faded & 有蛇出来的歌 (EdwinChanJV)

光年之外 & Faded & 有蛇出来的歌 (EdwinChanJV)

1. 光年之外
2. Faded
3. Burn it down 有蛇跑出来的歌
4. 飘向北方
5. 说一句我不走了
6. 绅士
7. 恒温
8. 不能停止想你
9. 当蝴离开了蝶
10. yipi yipi yeah
11. automatico
12. 海阔天空 (女版)
13. 平凡之路
14. 说散就散
15. 痛彻心扉
16. 家家酒
17. 走了就别后悔
18. 不再联系
19. 相依为命
20. 刚好遇见你
21. 夜不归
22. 勉为其难
23. 一个人
23. 不过失去了一点点
24. 只是太爱你
25. 夜空中最亮的星
26. 痴情男子汉&痴情玫瑰花
27. Astronomia

Comments