Listen to  Langamida shows

Addanother genre or tag to narrow down your results

Start listening

Popular Langamida shows
Popular

123. P.S Ngộ Thông-CGVLT-18.06.2018 - Bồ Tát tu trì -Trang 692

123. P.S Ngộ Thông-CGVLT-18.06.2018 - Bồ Tát tu trì -Trang 692

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

2:01:27
150.P.S Ngộ Thông-CGVLT-16.07.2018 - Biên Địa Nghi Thành -Trang 850.mp3

150.P.S Ngộ Thông-CGVLT-16.07.2018 - Biên Địa Nghi Thành -Trang 850.mp3

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

2:03:35
124. P.S Ngộ Thông-CGVLT-19.06.2018 - Bồ Tát tu trì -Trang 696.mp3

124. P.S Ngộ Thông-CGVLT-19.06.2018 - Bồ Tát tu trì -Trang 696.mp3

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:58:07
107. P.S Ngộ Thông-CGVLT-02.06.2018 - Tam bối vãng sanh -Trang 577

107. P.S Ngộ Thông-CGVLT-02.06.2018 - Tam bối vãng sanh -Trang 577

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:52:21
091. P.S Ngộ Thông-CGVLT-21.05.2018 - Quang minh biến chiếu -Trang 474

091. P.S Ngộ Thông-CGVLT-21.05.2018 - Quang minh biến chiếu -Trang 474

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:45:24
103. P.S Ngộ Thông-CGVLT-29.05.2018 - Đức phong hoa vũ -Trang 539.mp3

103. P.S Ngộ Thông-CGVLT-29.05.2018 - Đức phong hoa vũ -Trang 539.mp3

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:53:27
106. P.S Ngộ Thông-CGVLT-01.06.2018 - Tam bối vãng sanh -Trang 567

106. P.S Ngộ Thông-CGVLT-01.06.2018 - Tam bối vãng sanh -Trang 567

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:58:17
127. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.06.2018 - Chân thật công đức -Trang 713.mp3

127. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.06.2018 - Chân thật công đức -Trang 713.mp3

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

2:02:49
137.P.S Ngộ Thông-CGVLT-01.07.2018 - Ngũ Trược Ác Khổ -Trang 777.mp3

137.P.S Ngộ Thông-CGVLT-01.07.2018 - Ngũ Trược Ác Khổ -Trang 777.mp3

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:39:45
152.P.S Ngộ Thông-CGVLT-18.07.2018 - Biên Địa Nghi Thành -Trang 859.mp3

152.P.S Ngộ Thông-CGVLT-18.07.2018 - Biên Địa Nghi Thành -Trang 859.mp3

by TỊNH TÔNG HỌC VIỆN

1:57:54