Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Dinka
Settlement Guide: changes to temporary work visas mean faster processing

Settlement Guide: changes to temporary work visas mean faster processing

Applying for a temporary work visa to Australia will be cheaper and quicker from mid-November. The Department of Immigration and Border Protection is promising an easier visa application process for individuals and their sponsors.
The changes ...(Ba athöördun kɔr yïn Bïtha bïn bë rëër/lui panë Australia ee luel ya bë yic kɔ̈c në cuɛt ku luɔi de në pɛië thiɛ̈r ku tök ciɛlic. Akutë ye nɔŋ riir ke kɔc ye këny Australia man ye (Department of Immigration and Border Protection) aye jam ya bë dhɔ̈l ëë ke yenë ke Bïtha luɔi kaar thïn cɔk thiɔ̈k yic të nɔŋ kɔc ye piɔ̈ɔ̈th kɔ̈ɔ̈rë yen ku kɔc ye kɔc tuɔ̈i. ke pɛië thiɛ̈r ku tök ye nïïn thiɛ̈r ku dhoŋuan ke kɔc nɔŋ ka nyickɛ̈ kek, kɔc ye lui në bɛ̈I yic ku awuut ye lui në ɣään ke lɔ̈ŋ abenë ke ajuiɛɛrden cɔk kɔ̈cic.
 )

Comments