ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் செய்தியும் நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பின்பற்றுவதின் அவசியமும்

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் செய்தியும் நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பின்பற்றுவதின் அவசியமும்

01 09 2017 ஈத்அல்ஹா குத்பா
தமிழில் அபூஅப்துல்லாஹ் அஸ்ஸைலானி

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் செய்தியும் நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பின்பற்றுவதின் அவசியமும்

01 09 2017 Eid Al Adha Sermon
in Tamil by AbuAbdullaah AsSaylani
"The message of Eidul Adha and the necessity of following the Nabi Ibrahim alaihissalaam"

https://youtu.be/eGWC3pPUMks

Google Drive link : http://tinyurl.com/EidulAdha1438-2017

Comments