ஏ ஈமான் கொண்டவர்களே! தவ்ஹீதின் தூது இறங்கிய மாதத்தில், எம்மில் ஏன் மாற்றம் வரவில்லை..

ஏ ஈமான் கொண்டவர்களே! தவ்ஹீதின் தூது இறங்கிய மாதத்தில், எம்மில் ஏன் மாற்றம் வரவில்லை..

26 06 2016 ஆடியோ கிளிப்
தமிழில் அபூ அப்துல்லாஹ் அஷ்ரப் அலி

"ஏ ஈமான் கொண்டவர்களே! தவ்ஹீதின் தூது இறங்கிய மாதத்தில், எம்மில் ஏன் மாற்றம் வரவில்லை.. '"

26 06 2016 Audio Clip
In Tamil by Abu Abdullaah Ashraff Ali

" Why the changes did not happen in US in the month in Which the message of Tawheed was descended"

https://safeshare.tv/x/6KS16Pse29o

YouTube link : https://youtu.be/6KS16Pse29o

Dropbox link : http://tinyurl.com/ChangesDropbox

GoogleDrive link : http://tinyurl.com/ChangesGoogledrive

Mixcloud link :

Telegram link :

Our Websites : http://darahlissalaf.edicy.co
http://darahlisalaf.edicypages.com

Comments