அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதும் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஸலபுகளின் பாதை நேர்வழியில் இருப்பதும்

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதும் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஸலபுகளின் பாதை நேர்வழியில் இருப்பதும்

06 07 2016 ஈத் குத்பா ஆடியோ
அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதும் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஸலபுகளின் பாதை நேர்வழியில் இருப்பதும்

உரை : அபூ அப்துல்லாஹ் அஸ்ஸைலானி

06 07 2016 Eid Kuthba Audio

Being thankful to Allaah and Establishing
the Salat and staying on Straight Path of Salaf

By AbuAbdullaah AsSaylani

https://m.youtube.com/watch?list=PLvoOv3RbY_NCConKQGS21ei0V_2XesaBk&v=AEKJkkCOTzs

http://www.4shared.com/mp3/d-CRmfiSba/EIDTML20160706_Being_thankful_.html?

Comments