ျမန္မာ့ အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ကို ေမးျမန္းခန္း။

ျမန္မာ့ အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ကို ေမးျမန္းခန္း။

ဦးေမာင္ေမာင္က ယၡင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနဲ႔ လက္ရိွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလက္ေအာက္ေတြမွာ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ လႈပ္ရွားရပံုေတြကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

Comments