Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Duy Long Đặng ✈
Share
DEMO 2019 - Em Gì Ơi, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng - Duy Long Đặng

DEMO 2019 - Em Gì Ơi, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng - Duy Long Đặng

This show was 1st in the global pop chart, 1st in the global indie chart and 1st in the global disco chart.

Comments