Keep up to date with every new upload!

Join free & follow AWR Tagalog / タガログ語 / لغة تغلو
The Sabbath that was Blotted Out<BR/>Ang Sabbath na Pinawi sa Krus

The Sabbath that was Blotted Out<BR/>Ang Sabbath na Pinawi sa Krus

Pagkain, Food, Pag-inom ng Alak, Drinking, Temperance, Quality of Food, Nutritional Content, Eat to Live, Live to Eat, Control Sweet intake, Overeating, Food Allergy, Take Time to Eat, Avoid Sweets, Limits, Temperance, Pagtitimpi, Sabbath, Sabado, Paggunita sa Pinagmulan, Paglalang, Creation, Colosas 2:14, Blotted Out, Nailed, Pinawi, Inalis, Ipinako, Fourth Commandment, Palatuntunan, Ordinances, Burnt Offering, Paghahandog na Susunugin, Ikapitong Araw, Bagong Buwan, New Moon, Sabbath ng Palatuntunan

Comments