Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
Share
  • 14
  • 1 year ago
116. P.S Ngộ Thông-CGVLT-29.07.2017-Chánh Tông Phần-Chân Thật Công Đức-Trang 721

116. P.S Ngộ Thông-CGVLT-29.07.2017-Chánh Tông Phần-Chân Thật Công Đức-Trang 721

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 07 - 2017 - [Trang 721]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
C. CHÁNH TÔNG PHẦN
---
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 29/07/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 07 :
http://goo.gl/TMVeMy
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---
31. Chân thật công đức (真 實 功 德)
Nhân duyên nguyện lực, xuất sanh thiện căn, tồi phục nhất thiết ma quân, tôn trọng phụng sự chư Phật. Vi thế minh đăng, tối thắng phước điền, thù thắng cát tường, kham thọ cúng dường. Hách dịch hoan hỷ, hùng mãnh vô úy . Thân sắc tướng hảo, công đức biện tài, cụ túc trang nghiêm, vô dữ đẳng giả.

Comments