Keep up to date with every new upload!

Join free & follow TỊNH TÔNG HỌC VIỆN
028. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.09.2017- Đức Tuân Phổ Hiền -Trang 170

028. P.S Ngộ Thông-CGVLT-22.09.2017- Đức Tuân Phổ Hiền -Trang 170

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
GIẢNG LẦN THỨ 08 - 2017 - [Trang 170]
PHẦN GIẢI THÍCH Ý NGHĨA KINH
B. TỰ PHẦN:
B.1 THÔNG TỰ
2. Ðức Tuân Phổ Hiền (德 遵 普 賢)
Người Giảng : Pháp Sư Ngộ Thông
Địa Điểm : Tịnh Tông Học Viện - Mỹ Quốc
Thời Gian : [04:30h -06:30h VN] – 22/09/2017
---
Thư Viện Tải Pháp Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 08 :
https://goo.gl/9rZJqe
---
Nam Mô A Mi Đà Phật.
---

Comments